Wie zijn wij

Bea Kunst

Bea Kunst

Logopedist Sint Pancras

Bea Kunst-Verberne is in 1986 afgestudeerd als logopedist. Direct na haar opleiding heeft ze werkervaring opgedaan in het speciaal  en het basis onderwijs. 

Zij heeft binnen veel verschillende schoolsoorten gewerkt (toenmalige LOM, MLK en ZMLK scholen en regulier basisonderwijs).

Op de Alk, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, heeft zij zich verder gespecialiseerd in het stimuleren van de communicatie bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. Daarvoor heeft ze diverse cursussen over autisme gevolgd.

N

PROMT bij Spraakproblemen.

N

Ondersteunde communicatie

N

Sensomotorische integratie

N

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

N

Hanen ouderprogramma.

N

Ervaring in het werken met ernstig meervoudig beperkten, verstandelijk beperkten en ASS.

Marijke Bosch

Marijke Bosch

Logopedist Daalmeer Koedijk

Marijke is in 2003 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Zij kon direct aan het werk als logopedist binnen het cluster 4 onderwijs. Dit is een school voor kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Naast het werken als logopedist heeft zij met veel plezier zeven jaar als gezinsondersteuner gewerkt binnen een gezin met een kind met PDD-NOS.

Eind 2008 heeft zij enige maanden waargenomen als logopedist op de Burgemeester de Wildeschool. Dit is een school voor kinderen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden.

Zij is een allround logopedist en heeft veel ervaring in het werken met kinderen met een stoornis binnen het autisme spectrum.

Sinds 2010 werkt Marijke met zeer veel plezier in haar eigen praktijk in Koedijk/ Daalmeer.

N

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

N

Manuele facilitatie bij stemklachten.

N

Veel ervaring en scholing in het werken met mensen met ADHD en ASS

N

Trainer in Beter bij de Les.

Nicole Suylen

Nicole Suylen

Logopedist Heiloo

Nicole Suylen is logopedist en stottertherapeut.

Na haar afstuderen als logopedist in 1984, heeft zij zich gespecialiseerd in stottertherapie, therapie bij broddelen, psychologie, psychotherapie, spreekangst, presentatietraining, ademtherapie en stemtherapie.
Daarnaast heeft zij veel ervaring met logopedie bij problemen met de spraak, de mondmotoriek, het gehoor en de taal.

Zij heeft in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het middelbaar onderwijs en op een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten gewerkt. Sinds 1988 werkt zij in haar praktijk voor Stottertherapie en Logopedie.

Tevens is Nicole regionaal contactpersoon van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) voor Noord-Holland en Utrecht.

N

Stottertherapie

N

Therapie bij broddelen

N

Psychologie

N

Psychotherapie

N

Spreekangst

N

Presentatietraining

N

Ademtherapie

N

Stemtherapie

Willemijn Zeegers

Willemijn Zeegers

Logopedist

Willemijn Zeegers is in 1991 afgestudeerd als Logopedist en in 1995 als Klinisch Linguïst (specialisatie: Taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Zij heeft gewerkt in het verpleeghuis en het speciaal onderwijs (cluster 2  en cluster 4).

Op de Alexander Roozendaalschool, een school voor kinderen met ernstige problemen in de spraak- en taalontwikkeling, heeft zij gedurende 8 jaar gewerkt.

Vanaf 2007 is zij werkzaam in de eigen praktijk, waarbij zij met verschillende disciplines samenwerkt binnen het gezondheidscentrum en tevens daarbuiten met de basisscholen.

N

Video-interactie begeleiding van ouder-kind m.b.v. VAT (Volgen, aanpassen en toevoegen)

N

Taalbegeleiding van kinderen met een arrangement, op de basisschool

N

Linguïstisch onderzoek (spontane taalanalyses)

N

Prompt (articulatiebehandeling)

N

Sensomotorische informatieverwerking

N

OMFT (afwijkend mondgedrag, verkeerd slikken)

N

Afasie

Simone Zwagerman

Simone Zwagerman

Logopedist

Simone is in 2011 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht.

Zij werkt in een praktijk voor kinderen tussen de 0-18 jaar die behandeld worden voor problemen in de communicatie.

Ze is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van (jonge) kinderen met spraaktaalontwikkelingsstoornissen, fonologische articulatiestoornissen en afwijkende mondgewoonten. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 09914482991.

N

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

N

Fonologische articulatiestoornissen

N

Taalontwikkelingsstoornissen

Ivon Koops

Ivon Koops

Logopedist

Praktijk: Logopediepraktijk Oudorp
Ivon Koops is afgestudeerd in 1990 aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij is daarna meteen gestart in haar eigen praktijk in Oudorp en is daarnaast ook werkzaam geweest op LOM- en MLK-scholen.

Ivon werkt met veel plezier met zowel volwassenen als met kinderen en onderhoud nauw contact met scholen en verwijzers indien gewenst.

N

Articulatiebehandeling

N

OMFT (afwijkend mondgedrag, verkeerd slikken)

N

Woordvindingsproblemen

N

Ademtherapie (o.a. bij COPD)

N

Stemtherapie

N

Stotteren bij jonge kinderen

Gerieke Weijers

Gerieke Weijers

Logopedist

Gerieke heeft haar logopedie opleiding in Nijmegen 2005 afgerond.
Na haar afstuderen is zij gaan werken in het speciaal onderwijs (toen heette het nog LOM-MLK).
Daarnaast heeft zij werkervaring opgedaan in de Schakelklas, school voor allochtone leerlingen.
Hierin werd zowel klassikaal als individueel logopedie gegeven, gericht op de uitspraak.

De meeste tijd is zij werkzaam geweest (en nog steeds) in de logopedische praktijk.
Hierin heeft zij te maken met voornamelijk spraak- en taalproblematiek bij kinderen van alle leeftijden.
Nog andere stoornisgebieden die zij behandeld zijn: stem, meertaligheid, lees- en schrijfproblemen, slikproblemen en incidenteel neurologische problemen.

N

Spraak en taalproblematiek bij kinderen

N

meertaligheid en spraak- en taal lees- en spellingsproblemen

N

OMFT

Ismay Ko

Ismay Ko

Logopedist

Ismay Ko is in 2003 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool te Groningen. Direct na haar opleiding is zij gaan werken bij de GGD Hollands Noorden als preventief logopedist en doet zij dit werk nu bij de GGD Zaanstreek Waterland. Sinds mei 2013 is zij werkzaam bij logopediepraktijk de Wingerd in Alkmaar.  Naast het werken voor de praktijk en de GGD, is zij ook HBO (gast) docent aan de Hogeschool van Utrecht en bij het NCOI. Sinds

2015 is zij erkend Gezins & Kindercoach met de Reversiemethode.

Haar uitgangspunt en kracht is het holistisch onderzoeken en behandelen van spraaktaalstoornissen bij (meertalige) kinderen.

N

Meertaligheid (NT2)

N

Afwijkende mondgewoonten

N

Coaching

Jolanda

Jolanda

Logopedist

Jolanda is in 1983 afgestudeerd aan de opleiding Logopedie Amsterdam.  Ze heeft werkervaring in een audiologisch centrum en een revalidatiecentrum.  Al geruime tijd combineert zij de logopediepraktijk in Heiloo met haar werk in het speciaal onderwijs voor slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (cluster 2).

Visie: op plezierige en doeltreffende manier een essentiële bijdrage leveren aan spraak/taalvaardigheden van de cliënt, én – indien van toepassing- de deelname aan het onderwijs te faciliteren. Bij alle behandelingen wordt nauw samengewerkt met de omgeving van de cliënt en kan zo nodig ondersteunende communicatie, zoals gebaren (NmG) en pictogrammen, ingezet worden.

Vanuit de betrokkenheid met kinderen, die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het verwerven van de spraak en/of de moedertaal, én affiniteit met plezierig en functioneel oefenen zijn er talloze spelletjes en liedjes ontstaan in de praktijk. Een aantal van deze liedjes vormen de basis van het gebarenliedjesboek: liedjes zien, zingen en gebaren dat is uitgegeven door het Nederlands Gebarencentrum.

N

Fonologische spraakstoornissen

N

Taalontwikkelingsproblematiek

N

Slechthorendheid/C.I.

N

Schisis

N

Ouderbegeleiding met toepassing van het Hanenouderprogramma

N

Sensorische informatieverwerking

N

Afasie

N

Dysartrie

Ann Verheij

Ann Verheij

Logopedist

Ann is in 1982 afgestudeerd aan de Opleiding voor Logopedie en Akoepedie in Amsterdam.

De eerste jaren heeft ze gewerkt op diverse scholen en instellingen. Op basisscholen heeft ze de kleuters gescreend en behandeld. Op een school voor praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen van 12-18 jaar heeft ze leerlingen met spraak-taalproblemen behandeld en sociale vaardigheden getraind. Daarnaast heeft ze gewerkt op een DVO, een dagverblijf voor volwassenen met zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen.

In 1984 heeft ze zich als zelfstandig logopedist gevestigd, eerst in Haarlem, daarna in 1991 in de nieuwe wijk Daalmeer in Alkmaar.
De praktijk is in 2005 verhuisd naar Koedijk.

Ann is een allround logopedist, met een grote ervaring in het behandelen van spraak-taalproblemen, stemstoornissen en afwijkende mondgewoonten.  De laatste jaren heeft zij zich ook gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Ook werkt zij met  mensen met afasie en spraak- en slikproblemen t.g.v. neurologische aandoeningen.

N

Spraak- taalontwikkeling

N

Stemtherapie

N

Sliktherapie

N

Hulp bij lezen en spellen